Nyttige lenker og informasjon

Nyttige lenker og informasjon

"Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn."

Skilde: https://barnevernsbarna.no/


"Proffer er unge med erfaring fra barnevern, psykisk helsevern, andre hjelpesystemer eller skole. Vi kaller dem "proffer" fordi de er proffe på systemet de er i. Derfor har de viktig kunnskap å lytte til. Alle mellom 12 og 19 år kan bli proff i Forandringsfabrikken.

Som proff er man med og endrer systemene ved å dele erfaringer og gi råd til forbedringer. Hvordan har du blitt møtt av voksne som har fungert bra? Hva kunne de voksne ha gjort annerledes for at hjelpen skulle bli mer nyttig?

Som aktiv proff i Forandringsfabrikken møter man mange unge som kan bli venner for livet. Vi arrangerer jevnlige samlinger for proffer rundt i landet, og har også en årlig sommerleir, ProffCamp.


Det finnes mange ulike proffer, noen av de er disse:

  • SkoleProffene
  • PsykiskhelseProffene
  • BarnevernsProffene"

Skilde: forandringsfabrikken.no

"Bufdir ligg under Barne- og familiedepartementet (BFD), og er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar. Bufdir styrer Bufetat, som har ansvar for det statlege barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familiar som treng det, tiltak med høg og riktig kvalitet i heile landet."

Skilde: bufdir.no

"Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter."

Skilde: ung.no

"Kors på halsen er et sted hvor alle under 18 år kan diskutere med hverandre og lese om temaer som er aktuelle for barn/ungdom. Drevet av Røde Kors."

Skilde: https://losu.no/category/73

"ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende."

Skilde: https://nettros.no/

"Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet."

Skilde: https://utdanning.no/