Metoder vi bruker

Metoder vi bruker på Milepælen

TS (Trygghet og sikkerhet)


Alle ansatte på Milepælen har gjennomgått oppløring i TS i regi av Bufetat (SKM-TS). Dette er en trening som aldri tar slutt. Treningen er modul/tema basert og er noe alle som jobber i 100% fast stilling skal trene på minimum 4 timer hver måned hele året. Treningen består av både teoretisk og fysisk kontroll. Hensikten er å bedre kunne ivareta ungdommens rettsikkerhet og skape et trygt og godt miljø for både undommer og ansatte.


Miljøterapi som metode


Miljøterapi er en metode som fokuserer på å skape et terapeutisk miljø rundt ungdom som bor på en institusjon, som et ungdomshjem. Miljøterapi har som mål å fremme ungdommens utvikling og vekst, og skape et trygt og stabilt miljø der ungdommene kan trives og føle seg sett og hørt.

Observasjon og imitasjon


Milepælen legger stor vekt på at ungdommene lærer gjennom samvær med miljøterapeuter som er gode rollemodeller, og som er bevisst metodisk bruk av banduras sosial-kognitive teori. 

Banduras sosial-kognitive teori er en teori innenfor psykologien som fokuserer på hvordan mennesker lærer og utvikler seg gjennom sosial interaksjon og observasjon av andre.

Mentalisering


Mentalisering er en teoretisk modell og en klinisk tilnærming som handler om å forstå og tolke tanker, følelser, motivasjoner og intensjoner til en selv og andre. Det handler om evnen til å se seg selv og andre som subjekter med egne indre liv og følelser, og å forstå hvordan disse indre opplevelsene påvirker handlinger og atferd.

Mentalisering kan sees på som en form for sosial kognisjon og emosjonsregulering, der man tar i bruk egne erfaringer, empati og teoretisk kunnskap for å forstå andres perspektiver og mentale tilstander. Gjennom mentalisering kan man forstå seg selv og andre på en mer helhetlig måte, og det kan bidra til å øke empati, mellommenneskelig forståelse og kommunikasjon.

Traumebevist omsorg


Traumebevisst omsorg handler om å forstå og respondere på behovene til personer som har opplevd traumer, og å tilby en omsorgsfull og støttende tilnærming som tar hensyn til deres traumehistorie og nåværende situasjon.

En traumebevisst omsorgstilnærming kan innebære å forstå og anerkjenne personens traumehistorie, å tilby en trygg og forutsigbar ramme, å støtte personen i å regulere følelser og stress, og å fokusere på ressurser og styrker i personen. Det kan også innebære å jobbe med traumeminnet og bearbeidingen av dette.

Fysisk aktivitet som metode


Fysisk aktivitet kan være en viktig metode i det miljøterapeutiske arbeidet med barn og unge, da det kan bidra til å fremme fysisk helse, sosialt samvær og mental helse. Fysisk aktivitet kan også bidra til å redusere stress, angst og depresjon, og kan være en viktig måte å lære seg å regulere følelser på.

 

Som en del av det miljøterapeutiske arbeidet kan fysisk aktivitet brukes på ulike måter, avhengig av behovene til den enkelte. Det kan være en del av daglige rutiner, som for eksempel morgengymnastikk eller tur i naturen, eller det kan være mer planlagte aktiviteter som arrangeres i grupper.

Kognitiv Atferdsterapi (KAT)


Milepælen har engasjert Per Jostein Matre for å gi opplæring i Kognitiv Atferdsterapi over en treårs periode. Opplæringen startet i 2022.

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en form for terapi som fokuserer på å identifisere og endre negative tankemønstre og atferd som bidrar til negative følelser og mentale lidelser. KAT er basert på teorien om at våre tankemønstre, følelser og atferd er gjensidig påvirket av hverandre, og at negative tankemønstre kan føre til negative følelser og atferd.

Terapien går ut på å identifisere og utfordre negative og urealistiske tankemønstre og erstatte dem med mer realistiske og positive tanker. Dette kan hjelpe pasienten til å oppleve mindre negative følelser og endre sin atferd på en mer konstruktiv måte.

Tilbud om Individuell terapi via samarbeidspartnere


I tillegg til de metodene som brukes på Milepælen har vi flere dyktige samarbeidspartene som kan tilby ulike former for anerkjente teraputiske metoder. Individuell terapi med tilknyttet psykolog tar utgangspunkt i hver enkelt ungdoms opplevelse av seg selv, andre og verden. Gjennom samtaler og eventuelt anvendelse av relevante verktøy i forbindelse med utredninger kartlegges hver enkelt av ungdommenes kognitive og emosjonelle prosesser. En slik kartlegging er første trinn for å kunne gi et målrettet terapeutisk tilbud. Selv om kartleggingen også omfatter bruk av kvantitative verktøy, vil gjennomføringen ha et kvalitativt fokus. Dette vil innebære at selve kartleggingen har terapeutisk virkning, og at den pågår gjennom videre terapi. Terapien har som målrettet fokus å hjelpe den enkelte ungdom i å endre uhensiktsmessige kognitive vrangforestillinger, noe som ofte er en medvirkende årsak til dårlig sosial fungering så vel som vonde og vanskelig følelser. Hensiktsmessig opplæring og trening, for eksempel vedrørende konsentrasjon, kan etter behov integreres i terapien.

Det vi kan tilby via våre eksterne samarbeidspartene er:

- NLP:

NLP står for "Neuro-Linguistic Programming" og er en tilnærming til personlig utvikling og kommunikasjon som ble utviklet på 1970-tallet. NLP tar utgangspunkt i at måten vi opplever og tolker verden på, påvirker vårt tankesett, våre følelser og våre handlinger.

Sentrale elementer i NLP inkluderer bevissthet om språkbruk og kroppsspråk, og hvordan disse kan påvirke vår kommunikasjon og samhandling med andre mennesker. NLP inneholder også teknikker og verktøy for å endre tankemønstre og vaner som ikke lenger er hensiktsmessige.

- Gestaltterapi:

Gestaltterapi er en form for psykoterapi som fokuserer på å hjelpe mennesker med å øke sin bevissthet om seg selv og sin opplevelse av verden rundt dem. Tilnærmingen ble utviklet på 1950-tallet av Fritz Perls og hans kolleger, og er basert på ideen om at mennesker er helhetlige vesener som opplever verden gjennom en rekke interrelaterte prosesser, inkludert tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og handlinger.

- Kognitiv terapi

Kognitiv terapi (CT) er en form for psykoterapi som setter søkelys på å endre negative eller dysfunksjonelle tankemønstre og atferdsmønstre for å forbedre en persons mentale helse.

Kognitiv terapi ble utviklet av den amerikanske psykiateren Aaron T. Beck på 1960-tallet som en behandling for depresjon, og har siden blitt brukt effektivt for en rekke mentale lidelser, inkludert angstlidelser, spiseforstyrrelser og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

- Pusteterapi

Pusteterapi er en terapeutisk tilnærming som fokuserer på å regulere og forbedre pusten for å redusere stress, angst, smerte eller andre symptomer. Gjennom bevisst pusting kan man påvirke kroppens fysiologiske respons og regulere nervesystemet.

 Pusteterapi kan være nyttig for personer som opplever angst, panikkanfall, søvnløshet, kronisk smerte, høyt blodtrykk, astma eller andre respiratoriske problemer. Pusteterapi kan også være nyttig for personer som ønsker å forbedre konsentrasjonen og prestasjonene.