Målgrupper

Målgrupper og målsettning

Målsettinger

Milepælen har følgende, overordnede målsettinger for arbeid med alle ungdommer på institusjonen:

Kartlegging, utredning og behandlingsplan

Milepælen vil gjøre systematiske miljøobservasjoner av alle ungdom på institusjonen. Observasjonene danner grunnlag for utvikling av individuelt tilpassede tiltak på institusjonen, og periodisk rapportering til Barnevernet.
På grunnlag av tiltaksplan, kartlegging og utredning utarbeider Milepælen en individuell behandlingsplan for hver enkelt ungdom i forhold til institusjon, skole, familie og nettverk. Planen skisserer forslag til innhold og oppholdslengde i institusjon, men strekker seg også ut over dette ved å foreslå videre tiltak etter institusjonsoppholdet. Behandlingsplanen er dynamisk, og skal omfatter i tillegg til forhold som direkte angår ungdommen også faglig veiledning og evaluering.


Omsorg

Alle ungdommer ved Milepælen Ungdomshjem har en helhetlig og god omsorgssituasjon. Dette innebærer blant annet:
– god og dekkende materiell standard og økonomisk trygghet over tid.
– stabile og forutsigbare voksne som tåler ungdommens utprøving og avvisningsproblematikk uten motavvisning og uten å ty til straff, men som skaper trygghet og trivsel.
– at ungdommens individuelle behov blir oppfattet og imøtekommet på en måte som fremmer helse, aldersadekvat funksjon og utvikling
– at ungdommen alltid opplever å bli verdsatt og respektert som menneske (føle seg sett, hørt og tatt på alvor), og at ønsket atferd blir møtt med positiv forsterking.


Opplæring og trening

Systematiske miljøtiltak sikrer trening i alminnelige, sosiale ferdigheter, som f.eks. evne til problemløsning gjennom kommunikasjon. Oppholdet skal gi en integrert opplæring som i samsvar med individuelle, målrettede handlingsplaner skal sikre tilstrekkelig økning av den enkelte ungdoms kompetanse i forhold til:
– impulskontroll og emosjonell selvregulering
– innlevelse (empati) i andre menneskers situasjon
– innsikt i konsekvenser av egne handlinger
– realistisk situasjonsoppfattelse (kognitiv tilnærming)
– innsikt i vårt samfunns normer og regler
– å mestre vårt samfunns normer og regler
– diskriminering av egne behov
– å tilfredsstille egne behov
– sosiale og praktiske ferdigheter (ansvarsfølelse og kompetanse)
– bevisstgjøring av egne reaksjoner i gitte situasjoner
– skolemessige / yrkesmessige ferdigheter
– kommunikasjon og samarbeid i familie


Målgrupper

Milepælen vurderer kontinuerlig sammensetningen av ungdomsgruppene ut fra problemtyper, gjensidig påvirkning, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Hensikten med en slik vurdering er å forebygge/unngå gjensidig negativ påvirkning, og oppnå best mulige forutsetninger for å lykkes med alle ungdommene som plasseres ved Milepælen. Milepælen tar inn gutter og jenter fra 13 – 18 år.

Milepælen Ungdomshjem har en målgruppe:

Ungdom med omsorgsbehov og samspillproblematikk (Omsorgsbehov)
med plasseringshjemmelen etter Bvl § 3-2, § 5-1 bokstav a til d og eventuelt § 4-2.