Grunnsyn

Milepælens Grunnsyn (Menneskesyn)

Milepælens grunnsyn gjenspeiler det menneskesyn og de verdier som skal være fremtredende og synlige i institusjonens arbeid:


§1

Bak all atferd finnes det en positiv intensjon. En handling som virker ond er egentlig drevet av en positiv intensjon. For å oppdage den positive intensjon må vi se på to faktorer:

  1. I hvilken grad individet er egosentrisk.
  2. Personens forståelse av sin situasjon og følelsesmessige reaksjoner.

Når den positive intensjon er oppdaget, kan det gis veiledning for å påvirke ungdommen til å oppnå sine intensjoner på akseptable måter.


§2

Alle har behov for å føle en tilhørighet til og aksept fra et sosialt nettverk. Det sosiale nettverket kan være familien, gjengen osv. De grunnleggende behovene som nærhet, trygghet, kjærlighet som individet ikke får/fikk tilfredsstilt i sin barndom kan vedkommende fylle ved å oppsøke et sosialt nettverk.

På Milepælen opplever ungdommen å bli inkludert i det sosiale fellesskap som er dannet av de voksne. Milepælen kan også ha tidligere ungdommer som inngår i dette fellesskapet, og som gjør det lettere for nye ungdommer å finne tilhørighet. Ut fra dette arbeider institusjonen for at ungdommen også skal finne tilhørighet i andre sammenhenger, og for å påvirke ungdommens eksisterende vennenettverk i en positiv retning.


§3

Følelser er nødvendig og naturlig og bør brukes som et signalsystem som kan hjelpe med å sortere, reflektere og sette følelsesmessige reaksjoner på riktig plass. Det er viktig å kunne erkjenne at man er sint, trist, glad, nysgjerrig, redd, skamfull osv. Følelsene forteller oss om vårt forhold til andre og til oss selv. Noen ganger kan følelsesmessige reaksjoner være forvrengt og ha lite grunnlag i virkeligheten der og da.  Da er det viktig å ha noen å snakke med.

Åpenhet om og aksept for følelser er viktig i miljøarbeidet på Milepælen. Ved at personalet inviteres til å inkludere egne følelser i sine refleksjoner og deling av disse i veiledningsgrupper, øves personalet i å forstå og kommunisere rundt følelser på en fri og utvungen måte. Dette gjør det mulig for personalet å kunne ta imot ungdommens følelsesmessige reaksjoner uten å blokkere ved å gå i forsvar, og uten å bli invadert. Dette er forutsetninger for at personalet kan hjelpe ungdommen til å identifisere og kanalisere følelser på en hensiktsmessig og akseptabel måte.

 

§4

Alle mennesker har i seg uoppdagede ressurser og verdier. Det er viktig å vektlegge det positive i mennesker og være på stadig leting etter å dyrke det frem.

Når en ungdom blir plassert på Milepælen blir det startet en kartlegging av ungdommens interesser og sterke sider. Ønsker og behov kommer fram over tid, og ungdommen får anledning til å prøve seg på ulike arenaer. Milepælen beholder bevissthet om at hver enkelt ungdom er i utvikling, og at ubrukte ressurser og talenter når som helst kan dukke opp.

 

§5

Svært ofte er de begrensninger vi opplever og setter for oss selv et resultat av våre egne holdninger og tro. Vi må jobbe med å endre disse selvpålagte begrensningene.

Milepælen definerer selvtillit som ”minner om mestring.” Dette innebærer at institusjonen tilrettelegger for at ungdommen stadig skal få anledning til å oppleve mestring. Videre betyr det at personalet sammen med ungdommen skal reflektere på hendelser hvor mestringsopplevelser kan ha funnet sted.  Opplevelse av mestring i skole og/eller arbeid vil være svært viktig å oppnå.

 

§6

Så lenge et menneske er i live kan det lære, derfor er det alltid håp. Det er viktig å være tålmodig med seg selv og andre når man er i en læringsprosess, og gi seg selv og andre tillatelse til å kunne prøve og feile.

Dette innebærer at personalet ikke bare skal instruere ungdommene i ting det forventes at de skal kunne gjøre, men at de også skal gjøre oppgavene sammen med ungdommene og gradvis la ungdommene ta styring i de enkelte oppgavene, i takt med økende grad av mestring. 

I krevende situasjoner, som det å kunne klare seg selv etter utskriving fra institusjon, og ettervern, kan mange oppleve å ikke strekke til. Da kan tidligere ungdommer ta kontakt med Milepælen og oppleve å få hjelp og veiledning.


§7

Det å kunne fungere godt i en sosial situasjon er kun et spørsmål om læring.

Når en ungdom blir innskrevet på Milepælen møter de voksne som er fokusert på å skape trygghet for seg selv og ungdommen sammen. I takt med at det blir dannet sterke nok relasjoner, blir det fokusert på samspillet. Det blir lagt vekt på å utvikle et sosialt samspill som normalt i samfunnet. Samtidig foregår det stadig refleksjon på det som finner sted, gjennom uformelle samtaler. Ungdommens forandring mot stadig mer pro-sosial atferd blir positivt forsterket ved de voksnes respons.  Dette er noe som etter hvert vil gjenspeile seg på arenaer utenfor Milepælen.

 

§8

Alle kjenner bitterhet og hat og noen ganger er disse følelsene viktige og riktige å ha for å overleve, men det finnes også en tid for kjærlighet og tilgivelse som også er viktig og riktig å ha for å overleve.


§9

Fortiden er ikke endelig og kan bearbeides i lys av dagens situasjon.

Personalet på Milepælen er bevisst oppmerksom på at ved reflekterende samtaler vil tidligere hendelser også kunne bearbeides, slik at en vanskelig fortid, savn og smerte etter hvert kan bli lettere å forholde seg til. Samtidig vil personalet unngå å presse ungdommen til å si mer enn han/hun er klar for, men heller bruke anledninger som oppstår til å invitere ungdommen til å prøve terapi hos psykolog eller andre.


§10

Alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn, tro, etnisitet, identitet, kultur, historie og utfordringer har like stor verdi og store muligheter.