Om Milepælen

Om Milepælen

”Ingen kan gå tilbake å lage en ny begynnelse, men alle kan begynne i dag og lage en ny slutt.”

Maria Robinson


"Sentralt i behandlingstilbudet står samvær med voksne som gir ubetinget omsorg, opptrer som gode rollemodeller, og fremstår som tydelige og ansvarlige i sin kommunikasjon. Milepælen skal på dette grunnlag legge opp til en individuelt tilpasset utvikling for å oppnå opprettet atferd under behandlingen. Videre skal Milepælen etter evne tilstrebe hensiktsmessig oppfølging rettet mot å bistå hver enkelt ungdom i dennes sosiale og økonomiske nettverk, for å medvirke til at ungdommen finner sin plass som voksen i samfunnet på en positiv måte.”

Fra stiftelsen Milepælens formål

Arbeidsgiverorgansasjon, tariffavtale

og Ideelt Barnevernsforum

Arbeidsgiverorganisasjon


I 2022 beslutte Stiftelsen Milepælen at vi ønsket og være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, og inngikk i 2023 avtale med Abelia (NHO).

Abelia er en del av NHO og representerer de idelle organisasjonene i Norge.

Overenskomst 453


Alle ansatte ved Milepælen har tariffavtale. 

Avtalen (NHO 453) gjelder ansatte i blant annet behandlingsinstitusjoner innen barnevern, omsorg, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet og Aurora kino.

Ideelt Barnevernsforum


Stiftelsen Milepælen har vært en del av Ideelt Barnevernsforum siden oppsarten.

Ideelle virksomheter har historisk sett alltid vært forløpere og viktige premissleverandører for utvikling av det velferdssamfunn vi har i dag. 

Vår historie

En ide blir unnfanget

Stiftelsen Milepælen ble startet 15 oktober 1995 som et privat initiativ fra Astrid Helene Lund for å lage et ungdomshjem. På den tiden ble det i Norge etablert flere private barneverninstitusjoner, de fleste var privateide eller aksjeselskap. Stifterne av Milepælen valgte å organisere som en ideell stiftelse da formålet ikke var å tjene penger, men å drive en ungdomsinstitusjon på en best mulig måte, faglig og menneskelig.


Etter en periode med omfattende dugnadsarbeid kunne Milepælen ungdomshjem åpne og første ungdom kom fra Asker kommune 15 februar 1996, og fem dager senere kom nok en ungdom fra Oslo kommune. Milepælen ungdomshjem ble etablert uten offentlig støtte, og privat finansiering ble nødvendig, både for etablering og drift. Sentralt i dette var Astrid og Olav. De tok opp lån og arbeidet mye uten lønn

Oppstarten

Fra oppstarten har Milepælen ungdomshjem vært i kontinuerlig drift med omkring 9 - 15 ungdommer i alderen 13 - 18 år innskrevet i institusjonen, og etter hvert opptil ca 20 ungdommer i alderen 18 - 23 år i ettervern. Ved stiftelsen av Milepælen ble det bestemt at Milepælen skulle arbeide for å kunne hjelpe tidligere ungdommer som ønsket det, videre i livet også etter at barneverntiltak ble avsluttet. Milepælen har derfor hvert år satt av penger til dette, og et fond til støtte for tidligere ungdom er etablert.


Den første tiden var alle ungdommer ved institusjonen i en avdeling, men det ble raskt klart at institusjonen burde organiseres med boenheter for 1 -3 eller 4 ungdommer og voksne som bodde sammen. Avdelingene ble organisert og utstyrt som normalt for vanlige norske familier. Den enkelte ungdoms behov og interesser ble satt i sentrum. Personalet ble opplært og veiledet til å gi ungdommene best mulig omsorg samtidig med hjelp og støtte for å oppleve mestring i skole eller arbeidstrening/arbeid og i fritidsaktiviteter.

Utvikling

Milepælen arbeidet aktivt for at ungdommer og personale ved avdelingene skulle fungere med gjensidig positiv påvirkning, og oppleve trygghet og trivsel sammen. For å sikre at personalet utviklet en god felles forståelse av arbeidet ble organisert regelmessig refleksjon på egen praksis med deling og veiledning i grupper.


Etter gjennomførte jobbperioder og etter særlige hendelser fikk personalet veiledet emosjonell bearbeiding (debriefing) i gruppe eller individuelt etter behov. Det ble også etablert en årlig rullerende plan for internopplæring og utvikling av personalet og organisasjonen. De nevnte tiltakene som ble iverksatt fra oppstart av institusjonen, er fortsatt i virksomhet i videreutviklet form.

Ulike avtaler frem til grønn avtale med Bufetat

Milepælen ungdomshjem har tidligere hatt ulike avtaler om kjøp av institusjonsplasser med Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Bufetat. Avtalen med fylkeskommunen ble overtatt av statlig barnevern da det fylkeskommunale barnevernet ble nedlagt. Avtalen med Oslo kommune ble avviklet da Oslo avlsuttet sentralisert finansiering av barneverntiltak og overførte dette til bydelene. Avtalen med Bufetat ble avsluttet ved utløp og erstattet av rammeavtale med Bufdir. I mai 2021 inngikk Milepælen det som kan kalles en grønn avtale med Bufetat, noe som innebærer at vi ikke lengre trenger og drive med annbud.

I 2017 etablerte Milepælen ungdomshjem en egen avdeling for ettervern som ligger plassert sentralt i sentrum av Årnes. Arbeid foregår etter avtaler inngått direkte med kommunalt barnevern. Ettervern tilbudet er nå også tilgjengelig for ungdommer som ikke har bodd på Milepælen.


Stiftelsen Milepælen kan se tilbake på mange år med godt arbeid. Mange tidligere ungdom har valgt å holde kontakt med Milepælen, og de fleste går det bra med. Noen har fra tid til annen hatt behov for hjelp og støtte også som voksen, og det har Milepælen gitt etter evne, og fortsetter å gjøre

Milepælens stiftere og styre


"Med hjertet ut i fingertuppene"

Stiftere

Astrid Helene Lund

Olav Martin Lund

Sigurd Stubsjøen

Inger Lise Gulliksen

Jon Gulliksen

Kjell Ivar Lund

Styret anno 2023

Vidar Hald - Styrets leder

Ane Helth Lundberg - Vara

Kimberly Michelle Larsen

Mona Aulom

Frida Ronja Thorsø

Ledelsen på Milepælen

Årnes og omgivelsene


Litt om Årnes i Nes Kommune Nes er en særpreget landbrukskommune og landets største kornkommune sentralt plassert på Østlandet med nærhet til Oslo og Gardermoen. I Nes er det stille og rolig, god plass og gode oppvekstmiljøer – samtidig gir kommunens geografiske plassering nærhet til både natur, storby, flyplassen og dermed resten av verden. Nes sine særegenheter – som elvemøtet mellom Glomma og Vorma, det bølgende kulturlandskapet og kulturhistorien, blandet med kjennetegn som tilgangen til natur og friluft, det rike kulturlivet og idrettstilbudet, mye frivillig arbeid og god dugnadsånd – er med på å danne kommunens identitet. Tettstedet Årnes er kommunesenter og kjennetegnes som en landsbypreget «stasjonsby» langs Kongsvingerbanen. (Skilde: https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/omnes/)